Bolagsordning

Bolagsordning för Adventure Box Technology AB (publ)
Organisationsnummer: 556963-6599

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Adventure Box Technology AB (publ). Bolaget är ett publikt aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet ska vara att utveckla, licensiera, sälja och i övrigt kommersialisera teknologi för datorspel och andra interaktiva media och immateriella rättigheter till datorspel och andra interaktiva media, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor.

§ 5 Aktieantal
Antal aktier ska vara lägst 9 000 000 och högst 36 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen består av 3-10 ledamöter. Den väljes årligen på årsstämma för tiden tills nästa årsstämma hållits.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska välja 1 - 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse och deltagande i bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget annonsera i Svenska Dagbladet och upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig och antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

§ 9 Bolagsstämma
Årsstämman hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av protokollförare och en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
  - fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 10 Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post, inklusive per e-post, före bolagsstämman.

§ 11 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma
Den som inte är aktieägare ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 12 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 13 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).


-----------------
Antagen vid årsstämma 13 maj 2020

Senaste rapporten

Ladda ned och läs Adventure Box senaste finansiella rapport

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2023
Download

Senaste pressmeddelandet

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2023
Read more