Bolagsordning

Bolagsordning för Adventure Box Technology AB (publ)
Organisationsnummer: 556963-6599

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Adventure Box Technology AB (publ). Bolaget är ett publikt aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att utveckla, licensiera, sälja och i övrigt kommersialisera teknologi för datorspel och andra interaktiva media och immateriella rättigheter till datorspel och andra interaktiva media, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 588 000 kronor och högst 14 352 000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antal aktier ska vara lägst 35 880 000 och högst 143 520 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen består av 3-10 ledamöter. Den väljes årligen på årsstämma för tiden tills nästa årsstämma hållits.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska välja 1 - 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse och deltagande i bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget annonsera i Svenska Dagbladet och upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig och antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

§ 9 Bolagsstämma

Årsstämman hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av protokollförare och en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
  -   fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  -   dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  -   ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 10 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post, inklusive per e-post, före bolagsstämman.

§ 11 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Den som inte är aktieägare ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 12 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

-----------------

Antagen vid extra bolagsstämma 8 januari 2024

Senaste rapporterna

Senaste nyheterna