Bolagsordning

Bolagsordning för Adventure Box Technology AB (publ).

Organisationsnummer: 556963-6599

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Adventure Box Technology AB (publ). Bolaget är ett publikt aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att utveckla, licensiera, sälja och i övrigt kommersialisera teknologi för datorspel och andra interaktiva media och immateriella rättigheter till datorspel och andra interaktiva media, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antal aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000. § 6 Styrelse Styrelsen består av 3-10 ledamöter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden tills nästa årsstämma har hållits.

§ 7 Revisorer

Bolaget skall välja 1 - 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget annonsera i Svenska Dagbladet och upplysa om att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Deltagande på bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende ägarförhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Bolagsstämma

Årsstämman hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av protokollförare och en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
  - fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 11 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

-----------------

Antagen vid extra bolagsstämma 2019-07-09

Senaste rapporten

Ladda ned och läs Adventure Box senaste finansiella rapport

Bokslutskommuniké 2018-2019
Download

Senaste pressmeddelandet

ADVENTURE BOX SER KRAFTIG EFTERFRÅGEÖKNING PÅ ONLINE-SPEL
Read more