Incitamentsprogram

Optioner A

Styrelsen beslutade den 15 februari 2016, på bemyndigande av årsstämman den 4 december 2015, att introducera ett optionsprogram av serie 2016/2019 varigenom 15 780 teckningsoptioner emitterades till Bolagets anställda, konsulter och styrelseledamöter. En teckningsoption berättigade under perioden från och med 15 april 2016 till och med 30 april 2019 till teckning av en ny stamaktie i Bolaget till en kurs om 9,40 SEK per aktie. På årsstämman den 30 november 2018 beslutades att förlänga teckningsperioden till och med den 31 maj 2020. Sedan 15 februari 2016 har ett antal förändringar av Bolagets aktiekapital skett vilket lett till omräkning enligt teckningsoptionens villkor. Efter omräkning är det totala antalet teckningsoptioner i optionsprogrammet 78 900 teckningsoptioner, av vilka 31 560 teckningsoptioner återköpts av Bolaget i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna.

Optioner B

Styrelsen beslutade den 19 september 2017, på bemyndigande av årsstämman den 18 november 2016, att introducera ett optionsprogram av serie 2017/2020 varigenom 22 022 teckningsoptioner emitterades till Bolagets anställda, konsulter och styrelseledamöter. En teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden 2017-09-19 - 2020-10-01 teckna en aktie i bolaget till en kurs om SEK 20 per aktie. Sedan 19 september 2017 har ett antal förändringar av Bolagets aktiekapital skett vilket lett till omräkning enligt teckningsoptionens villkor. Efter omräkning är det totala antalet teckningsoptioner i optionsprogrammet 110 110 teckningsoptioner.

Optioner C

Styrelsen beslutade den 28 mars 2019, på bemyndigande av årsstämman den 30 november 2018, att introducera ett optionsprogram av serie 2019/2022 varigenom 57 300 teckningsoptioner emitterades till Bolagets anställda, konsulter och styrelseledamöter. En teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden 2019-03-28 - 2022-05-09 teckna en aktie i bolaget till en kurs om SEK 9,40 per aktie. Sedan 28 mars 2019 har ett antal förändringar av Bolagets aktiekapital skett vilket lett till omräkning enligt teckningsoptionens villkor. Efter omräkning är det totala antalet teckningsoptioner i optionsprogrammet 286 500 teckningsoptioner.

serie 2020/2023:1

Styrelsen beslutade den 13 maj 2020, om emittering av högst 110 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023:1 och införande av långsiktigt incitamentsprogram för nyckelpersoner i Bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en aktie i Bolaget till ett belopp motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden 10 handelsdagar från den 14 maj 2020 och framåt. Påkallandeperioden för teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna är från och med den 1 juli 2023 till och med den 30 september 2023. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Anmälan om teckning av teckningsoptionerna ska vara Bolaget tillhanda senast den 31 juni 2020.

serie 2020/2023:2

Styrelsen beslutade den 13 maj 2020, om emittering av högst 45 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023:2 och införande av långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen för Bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en aktie i Bolaget till ett belopp motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden 10 handelsdagar från den 14 maj 2020 och framåt. Påkallandeperioden för teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna är från och med den 1 juli 2023 till och med den 30 september 2023. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Anmälan om teckning av teckningsoptionerna ska vara Bolaget tillhanda senast den 31 juni 2020.

Senaste rapporten

Ladda ned och läs Adventure Box senaste finansiella rapport

DELÅRSRAPPORT 1 APRIL-30 JUNI 2020
Download

Senaste pressmeddelandet

ERFAREN VALBEREDNING UTSEDD INFÖR ADVENTURE BOX ÅRSSTÄMMA 2021
Read more