Företrädesemission 2024

VIKTIG INFORMATION

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna nedanstående bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av hemsidan.

På grund av legala restriktioner är informationen på denna del av webbplatsen som avser företrädesemission av units för Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (”Bolaget”) inte avsedd eller tillgänglig för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas (och ej heller riktas företrädesemissionen av units) till personer som bor eller befinner sig i USA , Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådana åtgärder eller deltagande i företrädesemissionen skulle strida mot relevant lagstiftning i sådan jurisdiktion eller föranleda ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt (”Exkluderad Jurisdiktion”). Mottagaren av informationen är skyldig att informera sig om och följa dessa restriktioner, och får inte publicera eller distribuera informationen i strid med tillämpliga lagar och regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i Exkluderade Jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Genom att klicka på ”bekräfta” nedan garanterar du att du:

(i) inte är bosatt i eller befinner dig i någon Exkluderad Jurisdiktion och du bekräftar att du inte kommer att överföra eller på annat sätt översända någon information på denna hemsida till någon, varken direkt eller indirekt, i en Exkluderad Jurisdiktion,

(ii) är behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget, samt

(iii) har läst, förstått och åtar dig att efterleva samtliga restriktioner som beskrivs ovan.

Om du är bosatt eller befinner dig i en Exkluderad Jurisdiktion eller inte accepterar villkoren ovan, måste du klicka på ”avböj”.