Bolagsstämmor

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman kan avgöra varje fråga i bolaget som inte uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens.

På årsstämman, som ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, utövar aktieägarna sin rösträtt i frågor så som fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn.

Rätt att delta på bolagsstämman

Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman och som har meddelat Bolaget sin avsikt att delta i bolagsstämman senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman, har rätt att delta i bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även åtföljas av biträden.

Årsstämma  den 16 maj 2024

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Föreslagna nya styrelseledamöter

Christopher Bergstresser

Christopher Bergstresser, född 1968, har enkarriär inom spel- och teknikindustrin, underbyggd av en ekonomiexamen från San Francisco State University. Han har bland annat arbetat på Sega, Konami och Atari samt haft ledande befattningar inom MTG och Enad Global 7 i Sverige.Christopher är också en av grundarna av Appscotch, som förvärvades av AppAnnie. Dessutom har Christopher bidragit till styrelserna för Flagship Games Group,Mogul, reflection.io och Miniclip. För närvarande bidrar han med sin omfattandeerfarenhet till styrelserna för Flexion Mobile, Oceanview och Rightbridge Ventures AB, och vägleder bådamot innovation och tillväxt.

Mads Verner Jørgensen

Inom mobilspelbranschen grundade Mads Jørgensen Zellsoft år 2000 tillsammans med Tir 1-mobiloperatören i Danmark TDC. Partnerskapet släppte in två stora sammanslagningar med andra mobilspelbolag i Europa under åren och fungerar idag under namnet Atchik Realtime. Mads var också med och grundade den mobila innehållsaggregatorn Rezet.net och köpte märken som Disney, Cartoon Network och Warner Bros live i det mobila området. Det stora steget in i Igaming-sektorn togs som VD för det börsnoterade företaget Daydream Software med den massiva utvecklingen av mobila java-spel för SonyEricsson och Nokias mobiltelefoner. DayDream Software förvandlades till den första börsnoterade Igaming-operatören på den svenska börsen genom ett omvänt övertagande av 24H poker AB. Mads är VD för Blue Horizon Investment ApS och styrelseordförande på Rightbridge Ventures AB.

Senaste rapporterna

Senaste nyheterna