Press

ADVENTURE BOX INGÅR AVTAL OM FÖRVÄRV AV MULTIVERSE APS, MED SPELPLATTFORMEN KOGAMA, VILLKORAT AV GODKÄNNANDE AV EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box") har idag ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i Multiverse ApS, org.nr. 33384807 ("Multiverse"), innehavare av spelplattformen KoGaMa, genom en apportemission. Förvärvet är bland annat villkorat av godkännande av extra bolagstämma i Adventure Box, vilken även föreslås besluta om val av ny styrelseledamot.

Adventure Box har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Multiverse från M-B Investments ApS, Assimulo II ApS, DoGaMa Games II ApS och Nordisk Games A/S. Köpeskillingen ska erläggas genom en apportemission av 15 069 686 aktier i Adventure Box, innebärande en utspädningseffekt för befintliga aktieägare i Adventure Box om 50 procent av aktiekapitalet och rösterna i Adventure Box. Köpeskillingen i förvärvet har beräknats baserat på bedömningen att Multiverse uppgår till ett värde motsvarande värdet på samtliga aktier i Adventure Box före förvärvet. Förvärvet är föremål för sedvanliga villkor och är även villkorat av godkännande av extra bolagsstämma i Adventure Box.

Adventure Box avser att kalla till extra bolagsstämma att hållas den 30 september 2022 för att bland annat besluta om godkännande av förvärvet, apportemission och val av Jakob Sillesen till ny styrelseledamot. Under förutsättning att den extra bolagsstämman beslutar om godkännande av förvärvet har styrelsen även för avsikt att tillsätta Michal Bendtsen från Multiverse som VD för Adventure Box. Aktieägare i Adventure Box, som tillsammans innehar aktier motsvarande cirka 18 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget före förvärvet, har åtagit sig att rösta för transaktionen och samtliga beslut vid den extra bolagsstämman.

Bakgrund och motiv

Det danska bolaget Multiverse grundades 2010 och har en spelplattform där spelare kan skapa, dela och spela datorspel. Spelplattformen, kallad KoGaMa, har idag cirka 750 000 aktiva månatliga användare, trots i princip obefintlig betald marknadsföring. KoGaMa är en social plattform för konsumentskapade dataspel och har en hög användargemenskap. KoGaMas användare har tillsammans skapat mer än tre miljoner spel. KoGaMa har ett fungerande system för intäktsgenerering och ett etablerat supportsystem för sina användare.

- Med detta uppköp får vi ett komplett ägarskap av en stark plattform som uppskattas av en stor och lojal användarbas. KoGaMa har befintliga intäktsströmmar, en djup och välplanerad mjukvarubas samt dragkraft från användare globalt. Uppköpet för i praktiken vår vision om en populär plattform för spelskapare till idag, snarare än ett okänt datum i framtiden, säger Rickard Riblom, VD för Adventure Box.

- Den situation som Multiverse ApS befunnit sig i, samtidigt som vi har en annorlunda situation på finansmarknaderna, har gjort detta spännande förvärv möjligt, säger Örjan Frid, styrelseordförande för Adventure Box.

Multiverses organisation består idag av fyra heltids- och två deltidsanställda. Multiverses EBITDA-resultat var cirka 1,1 MSEK under kalenderåret 2021. Multiverse har intäkter genom både kundavtal, annonser på sin plattform, samt köp av användarna i plattformen.

- Genom att slå samman de två företagen får vi en stark produktbas, en spännande kombinerad vision för framtida tillväxt samt befintliga intäktsströmmar att bygga vidare på. Vi är glada över de möjligheter som ligger framför oss och ser fram emot att växa företaget tillsammans, säger Michal Bendtsen, VD för Multiverse ApS.

Bolaget efter förvärvet

 • Adventure Box förvärvar samtliga aktier i Multiverse och får därmed tillgång till all teknologi, alla användare, alla intäkter samt de varumärken Multiverse äger idag.
 • Genom kombination av utvecklingsresurser från Adventure Box och utvecklingsresurser och intäkter från Multiverse kommer det nya bolaget att stå på en betydligt stabilare finansiell och teknisk grund med längre finansiell uthållighet.
 • Förvärvet ger bättre förutsättningar för att ta hand om den befintliga användarbasen, skapa viral tillväxt, samt att generera ytterligare intäktsmöjligheter.
 • Förvärvet gör att Adventure Box får en förbättrad finansiell situation med även längre finansiell uthållighet i och med redan befintliga intäktsströmmar från Multiverse samt synergier i utvecklingen. Det nya kassaflödet kommer från plattformens annonsintäkter, köp på plattformen (till exempel prenumerationer), och avtal med kunder om spelutveckling.
 • Med ett starkt fokus på användargenererat innehåll och ett tydligt engagemang för att ge bästa möjliga upplevelse för sina användare, har spelföretaget Multiverse varit i aktivt i att utveckla och publicera konsumentskapade datorspel i många år. Det nya sammanslagna bolaget ser fram emot att expandera sin verksamhet samtidigt som det har intäkter med ambitiösa planer på att utveckla och publicera flera projekt med en och samma teknologiplattform. KoGaMa kommer så småningom att ersätta den nuvarande Adventure Box-plattformen.
 • Nedan följer en tabell över större aktieägare som, efter förvärvet, kommer att inneha aktier motsvarande minst fem procent av det totala antalet aktier och röster i Adventure Box.

Namn

Andel i Adventure Box

M-B Investments ApS

13,35 %

Assimulo II ApS

13,35 %

DoGaMa Games II ApS

13,35 %

Nordisk Games A/S

9,95 %

 

Sammanfattning av transaktionen

 • Enligt aktieöverlåtelseavtalet ska samtliga aktier i Multiverse förvärvas från M-B Investments ApS, Assimulo II ApS, DoGaMa Games II ApS och Nordisk Games A/S mot en ersättning om 15 069 686 nyemitterade aktier i Adventure Box genom en apportemission, innebärande en utspädningseffekt om 50 procent av det utestående aktiekapitalet och antalet röster i Adventure Box för befintliga aktieägare. Närmare uppgifter om apportemissionen kommer att offentliggöras i kallelsen till extra bolagsstämman.
 • Förvärvet innebär att antalet aktier i Adventure Box efter förvärvet uppgår till 30 139 372 och att aktiekapital uppgår till 3 013 937,2 kronor. Efter förvärvets genomförande kommer Adventure Box befintliga aktieägare äga 50 procent och Multiverses aktieägare äga 50 procent av aktierna i Adventure Box.
 • Förvärvet är föremål för sedvanliga villkor och är bland annat villkorat av ett godkännande av extra bolagstämma i Adventure Box.
 • Det kommer vidare föreslås att extra bolagsstämman beslutar om nyval av Jakob Sillesen från Multiverse som styrelsledamot. I övrigt föreslås styrelsen vara oförändrad.
 • Under förutsättning att extra bolagsstämman godkänner förvärvet har styrelsen för Adventure Box för avsikt att utse Michal Bendtsen från Multiverse till VD för Adventure Box. Nuvarande VD Rickard Riblom kommer under en sexmånadersperiod arbeta parallellt med Michal Bendtsen.
 • Säljarna av Multiverse, M-B Investments ApS, Assimulo II ApS, DoGaMa Games II ApS och Nordisk Games A/S, har inom ramen för aktieöverlåtelseavtalet åtagit sig att, under en period om tolv månader från och med förvärvet, inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt i förhållande till de aktier som ska komma att tecknas i apportemissionen.
 • Aktieägare i Adventure Box, som tillsammans innehar aktier motsvarande cirka 18 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget före förvärvet, har åtagit sig att rösta för transaktionen och samtliga beslut vid den extra bolagsstämman.

Tidplan för förvärvet

Omkring 13 september 2022

Kallelse till extra bolagsstämma i Adventure Box offentliggörs

30 september 2022

Extra bolagsstämma i Adventure Box

7 oktober 2022

Teckning och tilldelning av aktier i apportemissionen till säljarna av Multiverse

Omkring 14 oktober 2022

Registrering av aktier emitterade i apportemissionen

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 12 september 2022 kl 19:50 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
Rickard@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post ca@aktieinvest.se och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.

Filer för nedladdning

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.