Press

ADVENTURE BOX; RIKTAD NYEMISSION SÄKRAR FORTSATT TILLVÄXT

Adventure Box har genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget ca 9,2 MSEK. Nyemissionen har beslutats av styrelsen med stöd av stämmobemyndigande.

"Vi upplever just nu ett tydligt momentum i Adventure Box vilket bland annat återspeglas i att vi under mars månad såg en extra kraftig ökning av såväl antalet nya som återvändande besökare på vår hemsida. Nyemissionen syftar till att ytterligare accelerera vår tillväxt. Med dessa medel kan vi nu i än högre grad utnyttja de låga kundanskaffningskostnaderna och flytta fram våra positioner på marknaden. Vi får dessutom finansiella muskler som ger oss möjlighet att överväga mindre företagsförvärv som i sin tur skulle öka vår utvecklingstakt", säger Christopher Kingdon, VD för Adventure Box.

Nyemissionen omfattar 1 412 231 aktier till emissionskursen 6,50 SEK per aktie. Baserat på ett vägt genomsnitt för börskursen under de senaste 20 handelsdagarna (7,61 SEK) innebär emissionskursen en rabatt om ca 15 procent. Emissionskursen har fastställts efter förhandling med investerarna och bedöms av styrelsen som marknadsmässig, i synnerhet i rådande finansiella klimat.

Nyemissionen tillför Adventure Box ca 9,2 MSEK. Emissionskostnaderna uppgår till fem procent av emitterat belopp och betalas med 70 611 aktier till samma emissionskurs. De totalt 1 482 842 nyemitterade aktierna kommer utgöra ca 14 procent av aktiekapitalet i bolaget. Nyemissionen har tecknats av såväl befintliga aktieägare som nya investerare. Det totala antalet aktier i Adventure Box efter registrering av nyemissionen kommer att vara 10 625 242.

"Vi känner oss priviligierade som har möjlighet att resa kapital i rådande klimat. Styrelsen har utvärderat olika emissionsalternativ och vår bedömning är att den valda modellen är den särklassigt mest kostnadseffektiva för aktieägarna. En företrädesemission, på ett så jämförelsevis litet belopp, hade varit mycket dyr, resulterat i högre utspädning för ägare och mindre pengar till bolaget", tillägger Christopher Kingdon.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414, chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box gör det enkelt, och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Kerala (Indien). Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276.

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 6 april 2020 kl. 8:34 CET.

Filer för nedladdning

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.