Press

ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2019

Nyemission om 20,7 MSEK genomförd

Kvartalet juli-september 2019

 • Bolagets nettoomsättning under kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
 • Nettoresultatet uppgick till -0,9 MSEK, (-0,5 MSEK)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,1 (-0,49)
 • Nettokassaflöde före finansiella poster var -1,0 MSEK (-0,5 MSEK)
 • Bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 15,7 MSEK (0,2 MSEK).
 • Bolagets egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 40,3 MSEK (16,3 MSEK).

Väsentliga händelser under kvartalet juli-september 2019:

 • Under sommaren har 4 nyemissioner genomförts vilka sammantaget inbringade knappt 20,7 MSEK i nytt eget kapital. Syftet var att förstärka bolagets finansiella situation inför listning på NASDAQ First North Stockholm.
 • Inför listningen har även en split på 1:5 genomförts, och antalet aktier efter genomförd transaktion är 9 142 400.
 • Bolaget har genomfört en fondemission för att erhålla ett kvotvärde om 0,10 kr per aktie.
 • Dr Dan Greening har beviljats visum, flyttat till Sverige från San Francisco och börjat sitt arbete som Bolagets utvecklingschef

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Bolaget har ansökt och planerar för listning på Nasdaq First North Growth Market.

ORD FRÅN VD

Kraftig ökning av antal webbsidesbesökare

Under kvartalet har köpta reklamplatser via Google Ads visat sig vara ett kostnadseffektivt sätt att nå nya användare. Antalet webbsidesbesökare har stigit kraftigt, från 115 tusen i september och till 409 tusen månaden efter kvartalet (oktober). Genomsnittlig kostnad per besökare från dessa annonser var under september 0,26 kr och under oktober 0,27 kr.

Utöver kontinuerligt arbete med vår tekniska plattform så har vi under kvartalet expanderat våra tester med reklam som intäktsmodell. Vi räknar på sikt med att kunna öka reklamintäkterna signifikant så att reklamintäkterna överstiger våra kostnader för att vinna nya användare. I september visade vi över 48 tusen reklambudskap. Vår snittintäkt var 89 kr per tusen reklamvisningar. Under oktober ökade dessa siffror till över 163 tusen reklambudskap till en snittintäkt per tusen visningar om 106 kr.

Under kvartalet har vi stärkt vår organisation med Dan Greening, doktor i datavetenskap från UCLA, en expert på agila system som byggt och sålt tre företag i San Francisco, har erhållit arbetsvisum och flyttat till Sverige för att ansluta som vår utvecklingschef.

Bolagets externa intäkter är ännu blygsamma, kostnaderna avser i huvudsak löner, produktutveckling, drift och marknadsföring. Kassan (15,7 MSEK) är god.

Stockholm 2019-11-26
Christopher Kingdon, VD Adventure Box Technology AB (publ)

Delårsrapporten i sin helhet bifogas.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414, chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box gör det enkelt, och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris och Sevilla.

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 26 november 2019 kl 20:00 CET.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.