Press

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 2020-31 DECEMBER 2020

Under kvartalet genomfördes först en nyemission om 60 MSEK varpå Bolaget justerade sina planer efter de förbättrade förutsättningarna och tillsatte 8 nya strategiska befattningar.

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online.

KVARTALET OKTOBER - DECEMBER I SAMMANDRAG

· Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK).

· Nettoresultatet uppgick till -6,5 MSEK, (-6,4 MSEK) eller -0,45 SEK
(-0,72 SEK) per aktie.

· Nettokassaflöde före finansiella poster var -5,9 MSEK (-6,6 MSEK)

· Bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 57,5 MSEK (10,7 MSEK).

· Bolagets egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 77,1 MSEK (32,1 MSEK).

· I början på oktober genomfördes en nyemission av 4 444 444 aktier till en emissionskurs om 13,50 SEK per aktie. Bolaget tillfördes ca 60,0 MSEK genom nyemissionen. Antalet aktier efter genomförd nyemission är 15 069 686.

· Bolaget har rekryterat sex befattningar enligt plan, varav en Creative Director

· Under december visade Bolaget på ett ökat användarengagemang med färre användare

· Bolaget meddelade att be byter likviditetsgarant till Pareto Securities

PERIODEN JANUARI - DECEMBER I SAMMANDRAG

· Koncernens nettoomsättning under perioden var 0,1 MSEK
(0,0 MSEK).

· Nettoresultatet uppgick till -20,5 MSEK, (-10,1 MSEK) eller -1,84 SEK (-1,96 SEK) per aktie.

· Nettokassaflöde före finansiella poster var -21,3 MSEK (-14,1 MSEK)

· Under juni månad bildades Adventure Box Incentive AB som ska förvalta bolagets incitamentsprogram.

· I början på april genomfördes en nyemission av 1 412 231 aktier till en emissionskurs om 6,50 SEK per aktie. Bolaget tillfördes ca 9,2 MSEK genom nyemissionen.

· I början på oktober genomfördes en nyemission av 4 444 444 aktier till en emissionskurs om 13,50 SEK per aktie. Bolaget tillfördes ca 60,0 MSEK genom nyemissionen. Antalet aktier efter genomförd nyemission är 15 069 686.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Bolaget har rekryterat två befattningar enligt plan, varav en heltids-CFO.

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk:https://corp.adventurebox.com/se/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 1 februari 2021 kl 8:00 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,

chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta, Köpenhamn och Kerala (Indien). Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Redeye AB med e-post certifieradviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är företagets Certified Advisor.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.