Press

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 2022-31 DECEMBER 2022

Den 30 september offentliggjordes att Adventure Box Technology AB förvärvar det danska bolaget Multiverse ApS med spelplattformen KoGaMa. Den 7 oktober tillträdde Michal Bendtsen som ny VD i bolaget. Under hösten ersattes den gamla spelplattformen Adventure Box av KoGaMa, som ligger avsevärt längre fram teknikmässigt och har en betydligt större användarbas. Fokus ligger nu på intäktsgenerering samt en vidareutveckling av KoGaMa med fokus på mobilkompatibilitet och nya sociala funktioner.

KVARTALET OKTOBER - DECEMBER I SAMMANDRAG

 • Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 501 tkr (0 tkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -17 231 tkr (-30 020 tkr) eller -0,59 SEK (-1,99 SEK) per aktie före utspädning.
 • Nettokassaflöde före finansiella poster var -2 697 tkr (-5 399 tkr)
 • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 11 377 tkr (29 565 tkr).
 • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 28 582 tkr (31 967 tkr).
 • Transaktionen avseende förvärvet av 100% Multiverse ApS genomfördes per 7 oktober.
 • Multiverse-förvärvet skedde till en förvärvsköpeskilling om 21 474 tkr, genom apportemission av 15 069 686 aktier till aktieägarna i Multiverse till en börskurs om 1,425 per 7 okt 2022. Multiverse före detta delägare innehar efter genomförd transaktion 50% av aktierna i Adventure Box Technology AB (publ.). Förvärvets övervärde, inklusive latent skatteskuld om 2 792 tkr, 21 536 tkr har vid analys ansetts hänföra sig till balanserade utvecklingsutgifter 6 084 tkr, varumärke 7 468 tkr och goodwill 7 984 tkr.
 • Michal Bendtsen tillträdde som ny VD i Adventure Box den 7 oktober.
 • Spelplattformen "Adventure Box" ersattes av spelplattformen "KoGaMa".
 • Under kvartalet har aktiverade utvecklingsutgifter avseende Adventure Box Technologies gamla plattform utrangerats 12 647 tkr (19 320 tkr) då bolaget fr o m 7 okt 2022 utvecklar programvara på den genom förvärvet av Multiverse tillförda spelplattformen KoGaMa.

PERIODEN JANUARI - DECEMBER I SAMMANDRAG

 • Koncernens nettoomsättning under perioden var 501 tkr (1 tkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -24 918 tkr (-45 198 tkr) eller -1,34 SEK (-3,00 SEK) per aktie före utspädning.
 • Nettokassaflöde före finansiella poster var -17 113 tkr (-27 184 tkr)
 • Vid extra bolagsstämma 30 september, beslutade stämman att emittera 15 069 686 aktier som likvid för förvärv av samtliga aktier i danska Multiverse ApS.
 • Vid samma bolagsstämma invaldes Jakob Sillesen i styrelsen.
 • Transaktionen avseende förvärvet av 100% Multiverse ApS genomfördes per 7 oktober.
 • Multiverse-förvärvet skedde till en förvärvsköpeskilling om 21 474 tkr, genom apportemission av 15 069 686 aktier till aktieägarna i Multiverse till en börskurs om 1,425 per 7 okt 2022. Multiverse före detta delägare innehar efter genomförd transaktion 50% av aktierna i Adventure Box Technology AB (publ.). Förvärvets övervärde, inklusive latent skatteskuld om 2 792 tkr, 21 536 tkr har vid analys ansetts hänföra sig till balanserade utvecklingsutgifter 6 084 tkr, varumärke 7 468 tkr och goodwill 7 984 tkr.
 • Michal Bendtsen tillträdde som ny VD i Adventure Box den 7 oktober.
 • Spelplattformen "Adventure Box" ersattes av spelplattformen "KoGaMa".
 • Under fjärde kvartalet har aktiverade utvecklingsutgifter avseende Adventure Box Technologies gamla plattform utrangerats 12 647 tkr (19 320 tkr) då bolaget från och med 7 okt 2022 utvecklar programvara på den genom förvärvet av Multiverse tillförda spelplattformen KoGaMa.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Fortsatt utveckling av spelplattformen KoGaMa med fokus på nya sociala funktioner, mobilkompatibilitet samt intäktsgenerering.

 Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk:https://corp.adventurebox.com/se/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 februari 2023 kl. 8:32 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Michal Bendtsen, VD Adventure Box, +45 (0) 26 355 377,
mb@kogama.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box Technology erbjuder KoGaMa, en social molnplattform för användarskapade dataspel, som gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post ca@aktieinvest.se och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Adviser.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.