Press

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-31 MARS 2021

Ett kvartal som präglats av ett fortsatt starkt fokus på att skapa en utmärkt produkt för våra användare. Vi har haft glädjen att rapportera om olika aspekter av ett ökat användarengagemang där vi ser fler lojala användare och en ökad andel återvändande användare.

KVARTALET JANUARI - MARS I SAMMANDRAG

 • Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
 • Nettoresultatet uppgick till -5,9 MSEK, (-5,1MSEK) eller -0,39 SEK (-0,56 SEK) per aktie före utspädning.
 • Nettokassaflöde före finansiella poster var -8,4 MSEK (-5,8 MSEK)
 • Bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 48,8 MSEK (4,8 MSEK).
 • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 71,7 MSEK (27,0 MSEK).
 • Bolaget har rekryterat två befattningar enligt plan, varav en heltids-CFO.
 • Bolaget rapporterade om ökat användarengagemang

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Bolaget har inlett samarbete med Gestrument för att göra det möjligt för Adventure Box-spelskapare att enkelt skapa och använda interaktiv musik i de dataspel och audiovisuella upplevelser de skapar.
 • Sedan 1 april har bolaget nya lokaler i Wenner-Gren Center, Sveavägen 166.
 • Adventure box AB byter certified adviser till Aktieinvest. Aktieinvest FK AB tillträder som Certified Adviser den 17 augusti 2021. Fram till dess kommer Redeye AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.
 • Rikard Herlitz valdes in till styrelseledamöter på årsstämman.
 • På årsstämman beslutades även om Inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner i enlighet med styrelsens förslag, innebärande emittering av högst 100 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024:1samt Inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamot i enlighet med aktieägarnas förslag, innebärande emittering av högst 20 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024:2.

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk:https://corp.adventurebox.com/se/investerare/finansiella-rapporter/

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,

chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Köpenhamn. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är företagets Certified Advisor.

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 maj 2021 kl 8:00 CET.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.