Press

DELÅRSRAPPORT 1 JULI-30 SEPTEMBER 2021

Att leverera mer med lägre kostnader. Vi har minskat personalstyrkan men trots detta ökat vår leveranskapacitet. Multimakern, som gör att användare kan skapa tillsammans, ligger fast som första prioritet och delmål då det är en utveckling av vår produkt som utnyttjar våra unika säljfördelar och passar ihop med de engagerade användare vi har idag.

KVARTALET JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG

 • Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 0 tkr (21 tkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 569 tkr (-4 080 tkr) eller -0,30 SEK (-0,38 SEK) per aktie före utspädning.
 • Nettokassaflöde före finansiella poster var -6 835 tkr (-5 209 tkr)
 • Bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 35 619 tkr (7 504 tkr).
 • Bolagets egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 61 971 tkr (30 322 tkr).
 • Genomsnittlig kundanskaffningskostnad (kostnad per köpt besökare) har sänkts ytterligare och landade på 0,25 kr i genomsnitt över kvartalet mot 0,39 kr i Q2.
 • Intäkt per tusen visningar av stillbildsreklam gick upp till 7 kr kvartalets sista månad mot 2 kr i juni. Dock ska påpekas att det är små intäkter medan multimakern testas.

PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG

 • Koncernens nettoomsättning under perioden var 1 tkr (115 tkr).
 • Nettoresultatet uppgick till -15 178 tkr, (-11 350 tkr) eller -1,01 SEK (-1,13 SEK) per aktie före utspädning.
 • Nettokassaflöde före finansiella poster var -21 785 tkr (-15 403 tkr)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Adventure Box har utsett ny VD, Rickard Riblom tillträde som ny VD i Adventure Box den 11 oktober 2021.
 • Styrelseledamot Christine Rankin har på egen begäran valt att lämna sitt uppdrag som ledamot i Adventure Boxs styrelse.
 • Styrelsen för Adventure Box Technology AB (publ) mottog ett brev från aktieägare den 27 oktober, i vilket det begärs att styrelsen kallar till en extra bolagsstämma där val av styrelse ska behandlas.
 • Aktieägarna kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 16 december 2021 klockan 14:00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 166, Stockholm.
 • CFO Sofia Nilsson har beslutat att lämna sin nuvarande position i Adventure Box. Processen att utse hennes efterträdare har inletts.
 • Multimakern blir försenad. Ett intensivt utvecklingsarbete pågår för närvarande med att göra den nya spelformen "Multimaker" så pass bra att den successiva lanseringen kan påbörjas i januari.
 • Adventure Box strukturerar om i bolaget. Bolaget kommer under 2022 uppnå en kostnadsbesparing om ca 35% givet de förändringar som gjorts.

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk:https://corp.adventurebox.com/se/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 25 novemner 2021 kl 8:32 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
Rickard@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta, Köpenhamn, Madrid och Riga. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post ca@aktieinvest.se och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.