Press

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2022

Under kvartalet var företagets fortsatta kostnadsfokus framgångsrikt och ledde till minskade kostnader, främst tack vare lägre organisationskostnader och färre anställda. Den 12 september meddelades att Adventure Box förvärvar danska Multiverse med den populära spelplattformen KoGaMa. Förvärvet driver Adventure Box flera år framåt vad gäller produktutveckling och marknadsposition. Med KoGaMa får bolaget en blomstrande plattform med en stor och aktiv spelargemenskap. Förutom att göra bolaget till ett av de bästa i sitt segment, innebär förvärvet också intäktsströmmar från annonser, mikrotransaktioner i spelen och konsultuppdrag.

KVARTALET JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG

Exkluderande Multiverse/KoGaMa

  • Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 0 tkr (0 tkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till -2 786 tkr (-4 569 tkr) eller -0,18 SEK (-0,30 SEK) per aktie före utspädning.
  • Nettokassaflöde före finansiella poster var -3 739 tkr (-6 835 tkr).
  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 14 374 tkr (35 619 tkr).
  • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 24 280 tkr (61 971 tkr).
  • Vid extra bolagsstämma 30 september, beslutade stämman att emittera 15 069 686 aktier som likvid för förvärv av samtliga aktier i danska Multiverse ApS.
  • Vid samma bolagsstämma invaldes Jakob Sillesen i styrelsen.

Rapporten bifogas detta pressmeddelande och är tillgänglig via följande länk: https://corp.adventurebox.com/se/investerare/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 24 november 2022 kl. 8:32 CET.

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Michal Bendtsen, VD Adventure Box, +45 (0)26 355 377,
mb@kogama.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post ca@aktieinvest.se och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.