Press

Kallelse till extra bolagsstämma i Adventure Box Technology AB (publ)

Aktieägarna i Adventure Box Technology AB (publ), org.nr. 556963-6599, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma ("stämman") torsdagen den 16 december 2021 klockan 14:00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 166, Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 december 2021. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till Bolaget senast den 10 december 2021. Anmälan om deltagande sker:

· per post: Adventure Box Technology AB (publ), Sveavägen 166, 113 46 Stockholm, märkt "Extra bolagsstämma", eller

· per e-post: rickard@adventurebox.com.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 8 december 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 8 december 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 10 december 2021.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, corp.adventurebox.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av protokollförare och en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Val av styrelseledamöter

8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Johan Wigh eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Val av styrelseledamöter

Aktieägare representerande 15,63 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter enligt följande: Christopher Kingdon (omval), Rikard Herlitz (omval), Hans Richter (nyval) och Cleo Hayes-McCoy (nyval) för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Vidare föreslås styrelseledamoten Christopher Kingdon väljas till styrelsens ordförande.

Enligt förslaget omväljs inte Örjan Frid, Claes Kalborg, Jason Williams och Staffan Eklöw till styrelseledamöter.

Nyvalda styrelseledamöter och avgående styrelseledamöter erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Hans Richter

Född: 1949.

Utbildning: BSc, Stockholms universitet, MBA Uppsala universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelsemedlem i Icehotel AB, Gällöfsta utbildning och konferens, Vi Går i Mål AB; Acceptus AB, Iris Horisont AB samt CFO for Hire på noterade bolag Klaria Pharma Holding AB och Kancera AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsemedlem i Magelhusen AB samt business controller och CFO för en rad företag såsom Beijerinvest, Vick Scandinavia, Wrigley Chewinggum, Huddinge Universitetssjukhus, Pharmacia Biosensor AB. Därtill Vice President för Finance på Ervacogruppen AB, Albihns Patentbyrå AB och CEO för AB Nackahem.

Övrig relevant erfarenhet: Gedigen tidigare erfarenhet som styrelseproffs och CFO for hire.

Aktieinnehav i Bolaget: 29 061.

Optionsinnehav i Bolaget: 0

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Cleo Hayes-McCoy

Född: 1980.

Utbildning: BSc, i Matematik, Trinity University.

Övriga pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Medgrundare och CTO på Adventure Box Technology AB (publ).

Övrig relevant erfarenhet: Byggde sin första 3D-motor för Standfords partikelaccelerator. Gedigen erfarenhet inom Voxel engine design, ledarskap, processimplementering, mjukvaruutveckling, mjukvaruarkitektur och UI-design.

Aktieinnehav i Bolaget: 838 395 inklusive 700 000 aktier via det helägda bolaget Robert O'Leary Consulting.

Optionsinnehav i Bolaget: 42 020.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Nej.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Övrig information Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 15 069 686. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse som finns tillgänglig hos Bolaget på Bolagets webbplats, corp.adventurebox.com. Kopior av nämnda handlingar sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Adventure Box Technology AB (publ)

Stockholm i november 2021

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
Rickard@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta, Köpenhamn, Madrid och Riga. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post ca@aktieinvest.se och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.