Press

KOMMUNIKÉ ÅRSSTÄMMA I ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL)

Adventure Box Technology AB (publ) ("Bolaget") höll under onsdagen 13 maj 2020 sin årsstämma för det förlängda verksamhetsåret 1 september 2018 till 31 december 2019 i Stockholm där det bland annat fattades följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, corp.adventurebox.com.

FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNING, RESULTATDISPOSITION OCH ANSVARSFRIHET

Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2019 och att årets resultat balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

STYRELSE- OCH REVISORSARVODE

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode utgår ej till ledamot som är anställd i Bolaget. Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

VAL AV STYRELSE

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter. För tiden intill nästa årsstämma omvalde årsstämman de nuvarande styrelseledamöterna Christopher Kingdon, Staffan Eklöw, Christine Rankin och Claes Kalborg. Örjan Frid och Jason Williams valdes till nya styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Örjan Frid valdes till ny ordförande för styrelsen.

VAL AV REVISOR

Årsstämman valde, i enlighet med aktieägares förslag, revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor med Mattias Kjellman som huvudansvarig revisor för tiden intill nästa årsstämma.

LEDNINGENS PRESENTATION

Under årsstämman presenterade ledningen året som gått och möjligheterna framåt. I samband med det presenterades också de kraftigt ökande användartalen, reklammodellen, förstärkningar av organisationen, lansering med Minecraft YouTubers och förbättringar kring funktionalitet på mobiltelefoner. Under årsstämman presenterades också innehållsaffären, Adventure Box Pro samt samarbetet med PPW China.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändringar av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt om bolagsordningsändringar med anledning av nya och föreslagna ändringar i aktiebolagsrättslig lagstiftning. Det beslutades även att inta en bestämmelse i bolagsordningen enligt vilken styrelsen ges möjlighet att besluta om att utomstående ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Vidare intogs en ny bestämmelse i bolagsordningen som ger styrelsen rätt att samla in fullmakter inför bolagsstämma och ger styrelsen möjlighet att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt innan bolagsstämma. Slutligen beslutades om en redaktionell ändring av numreringen av bolagsordningens bestämmelser.

VALBEREDNING

Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning med tre ledamöter och beslutade om en instruktion för valberedningen. Instruktionen för valberedningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida, corp.adventurebox.com.

INRÄTTANDE AV TECKNINGSOPTIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM FÖR NYCKELPERSONER

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emittering av högst 110 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023:1 och införande av långsiktigt incitamentsprogram för nyckelpersoner i Bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en aktie i Bolaget till ett belopp motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden 10 handelsdagar från den 14 maj 2020 och framåt. Påkallandeperioden för teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna är från och med den 1 juli 2023 till och med den 30 september 2023. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Anmälan om teckning av teckningsoptionerna ska vara Bolaget tillhanda senast den 31 juni 2020.

INRÄTTANDE AV TECKNINGSOPTIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM FÖR STYRELSEN

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om emittering av högst 45 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023:2 och införande av långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen för Bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en aktie i Bolaget till ett belopp motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden 10 handelsdagar från den 14 maj 2020 och framåt. Påkallandeperioden för teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna är från och med den 1 juli 2023 till och med den 30 september 2023. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Anmälan om teckning av teckningsoptionerna ska vara Bolaget tillhanda senast den 31 juni 2020.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER M.M.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,
chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box gör det enkelt, och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Kerala (Indien).

Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.