Press

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (PUBL)

Vid dagens årsstämma i Adventure Box Technology AB (publ), org.nr. 556963-6599 ("bolaget") fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, corp.adventurebox.com.

Stämman beslutade om:

 • Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2020.
 • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att årets resultat balanseras i ny räkning.
 • Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
 • Ett årligt styrelsearvode om 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt arvode till revisor enligt godkänd räkning.
 • Att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter.
 • Omval av Örjan Frid, Christopher Kingdon, Staffan Eklöw, Christine Rankin, Claes Kalborg och Jason Williams samt nyval av Rikard Herlitz till styrelseledamöter.
 • Omval av Örjan Frid till styrelseordförande.
 • Omval av Grant Thornton Sweden AB som revisor med Mattias Kjellman som huvudansvarig revisor.
 • Inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner i enlighet med styrelsens förslag, innebärande emittering av högst 100 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024:1. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en aktie i bolaget till ett belopp motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden 10 handelsdagar från den 21 maj 2021 och framåt. Påkallandeperioden för teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna är från och med den 1 juli 2024 (dock tidigast dagen efter avgivandet av bolagets delårsrapport för perioden Q1 2024) till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar därefter. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen).
 • Inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamot i enlighet med aktieägarnas förslag, innebärande emittering av högst 20 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024:2. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en aktie i bolaget till ett belopp motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden 10 handelsdagar från den 21 maj 2021 och framåt. Påkallandeperioden för teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna är från och med den 1 juli 2024 (dock tidigast dagen efter avgivandet av bolagets delårsrapport för perioden Q1 2024) till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar därefter. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen).
 • Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Christopher Kingdon, VD Adventure Box, +46 (0)73 051 1414,

chris@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Paris, Sevilla, Malta och Köpenhamn. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är företagets Certified Advisor.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.