Press

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Adventure Box Technology AB (publ), org.nr. 556963-6599 ("bolaget"), som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, corp.adventurebox.com.

Stämman beslutade om:

  • Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2021.
  • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att årets resultat balanseras i ny räkning.
  • Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktörerna.
  • Ett årligt styrelsearvode om 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter samt att till revisor utse ett (1) registrerat revisionsbolag.
  • Omval av Örjan Frid, Staffan Eklöw, Claes Kalborg, Jason Williams och Rikard Herlitz till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
  • Omval av Örjan Frid till styrelseordförande.
  • Omval av Grant Thornton Sweden AB som revisor med Mattias Kjellman som huvudansvarig revisor.
  • Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
Rickard@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post ca@aktieinvest.se och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.