Press

Kommuniké från extra bolagsstämman i Adventure Box Technology AB (publ)

Vid dagens extra bolagsstämma i Adventure Box Technology AB (publ), org.nr 556963-6599 ("bolaget" eller "Adventure Box") fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, corp.adventurebox.com.

Beslut om godkännande av förvärv av samtliga aktier i Multiverse ApS

Stämman beslutade att godkänna den transaktion som offentliggjordes av bolaget i pressmeddelande den 12 september 2022, varigenom samtliga aktier i det danska bolaget Multiverse ApS ("Multiverse") förvärvas genom apportemission. Den mellan parterna överenskomna köpeskillingen i transaktionen uppgår till 16 275 260,88 kronor och ska erläggas i form av 15 069 686 nyemitterade aktier i bolaget. Tillträde beräknas ske tidigast den 7 oktober 2022.

Beslut om apportemission

Stämman beslutade om en nyemission av högst 15 069 686 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 506 968,6 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma aktieägarna i Multiverse, med rätt och skyldighet att betala för de nya aktierna med apportegendom i form av samtliga aktier i Multiverse. Betalning för de nya aktierna ska erläggas med apportegendom i samband med att teckning sker genom att den teckningsberättigade tillskjuter apportegendomen (dvs. samtliga aktier i Multiverse). Värdet på apportegendomen har fastställts genom styrelsens egen bedömning av Multiverse och dess verksamhet, ställning, resultat och framtida intjäningsförmåga. För de tecknade aktierna ska totalt 16 275 260,88 kronor erläggas. Teckning av de nya aktierna ska ske på särskild teckningslista senast den 7 oktober 2022.

Beslut om val av styrelseledamot

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) samt om nyval av Jakob Sillesen till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För tiden intill slutet av nästa årsstämma kommer styrelsen därmed bestå av Örjan Frid (ordförande), Staffan Eklöw, Claes Kalborg, Jason Williams, Rikard Herlitz och Jakob Sillesen.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Rickard Riblom, VD Adventure Box, +46 (0)70 444 24 79,
Rickard@adventurebox.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box, den ledande sociala molnplattformen för konsumentskapade dataspel, gör det enkelt och roligt att skapa, dela och spela 3D spel online. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post ca@aktieinvest.se och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Advisor.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.