Press

KORRIGERINGAR I ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2022 AVSEENDE BEDÖMNINGEN AV KONCERNENS FORTSATTA DRIFT OCH KAPITALBEHOV

Adventure Box Technology Adventure Box Technology AB (publ) ("Adventure Box" eller "bolaget") offentliggjorde den 21 april 2023 årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. Styrelsen för Adventure Box har idag beslutat om korrigeringar i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 och därmed publicerat en justerad årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Av den svenska årsredovisning som offentliggjordes den 21 april 2023 framgick på sidan 17 att likvida medel per den 31 december 2022 uppgick till 11 377 TSEK (29 565 TSEK). Med de planer för investeringar i utveckling och rörelsekapital som finns för 2023 bedömdes att likviditeten med förväntade intäkter kommer att räcka till Q1 2024. Vidare uppgavs att likviditeten i koncernen under Q1 2023 följer den plan som finns, och att kapitalbehov kommer att utvärderas löpande under resten av 2023.

Styrelsen har idag gjort en ny bedömning avseende de likvida medel som finns i koncernen och koncernens fortsatta drift under kommande tolvmånadersperiod som kommer att föras in på sidan 17 i årsredovisningen. Enligt styrelsens nya bedömning finns utmaningar beträffande fortsatt drift och styrelsen ser det därför som avgörande att koncernen ökar lönsamheten. Om inte lönsamheten ökar som prognostiserats finns det risk att bolaget behöver göra kapitalanskaffning under slutet av 2023 eller senast under början av 2024. Styrelsen gör bedömningen att koncernen har goda förutsättningar att genomföra en kapitalanskaffning för att säkerställa koncernens fortsatta drift.

Därutöver fanns på sida 19 i den årsredovisning som offentliggjordes den 21 april 2023 en riskfaktor avseende framtida finansieringsbehov. I riskfaktorn uppgavs att bolagets bedömning var att nuvarande finansiering är tillräcklig för att bedriva verksamheten i planerad omfattning de närmsta tolv månaderna, men att bolaget i framtiden kan behöva söka ytterligare finansieringsalternativ, vilket medför risk för att sådan finansiering sker på för bolaget ofördelaktiga villkor eller inte alls kommer till stånd. Med anledning av ovan redovisade korrigering har styrelsen även beslutat om en korrigering av denna riskfaktor, innebärande att bolagets bedömning är att nuvarande finansiering inte är tillräcklig för att bedriva verksamheten i planerad omfattning de närmsta tolv månaderna och att det finns en risk att de finansieringsalternativ som söks sker på för bolaget ofördelaktiga villkor eller inte alls kommer till stånd.

Korrigeringarna har ingen påverkan på bolagets totalresultat, nyckeltal, balansomslutning eller kassaflöde.

Den justerade årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 är bilagd detta pressmeddelande och finns tillgänglig i svensk och engelsk version på bolagets webbplats, corp.adventurebox.com.

Denna information är sådan som Adventure Box Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2023 kl.16.00.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Michal Bendtsen, VD Adventure Box, +45 (0) 26 355 377,
mb@kogama.com, corp.adventurebox.com

OM ADVENTURE BOX TECHNOLOGY AB

Adventure Box Technology erbjuder KoGaMa, en online-plattform för spelskapande som erbjuder användarvänliga verktyg för att skapa och dela unika spelupplevelser. Med sin innovativa multiplayer-redigerare och blomstrande användar-marknadsplats, ger KoGaMa användarna möjlighet att samarbeta, skapa och anpassa innehåll i ett dynamiskt socialt metaversum. Bolagets världsledande streamingteknologi är patentskyddad. Grundat i Stockholm 2014 har bolaget nu även personal i Sevilla, Köpenhamn och Madrid. Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Aktieinvest FK AB med e-post ca@aktieinvest.se och telefonnummer +46 739 49 62 50 är företagets Certified Adviser.

Presskontakt

Michal Bendtsen VD
+45 26 355 377 mb@kogama.com

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via mejl.